CALCULADORA

Nova tarifa doméstica da auga

CONSUMO (m3 POR BIMESTRE)
Nº EMPADROADOS
EXENCIÓN POR RENDA LIXO VIVENDA
 
COTA FIXA ABASTECEMENTO 19.57
COTA VARIABLE ABASTECEMENTO 1.26
COTA FIXA SANEAMENTO 0.90
COTA VARIABLE SANEAMENTO 1.00
COTA FIXA DEPURACIÓN 3.50
COTA VARIABLE DEPURACIÓN 1.05
ALUGUER CONTADOR 0.77
IVE 3.33
TARIFA MUNICIPAL BIMESTRAL* 35.82
PREZO POR LITRO 0.0020
PREZO POR DÍA 0.60
*IVE incluido, excluíndo canon da Xunta
 
CONSUMO POR PERSOA E DÍA (L) 100.00
COTA POR PERSOA E DÍA 0.20
O SEU CONSUMO BIMESTRAL É UN 2% INFERIOR
Á MEDIA PARA FAMILIAS DE 3 MEMBROS*
*Consumo medio en Vigo en 2020. A OMS considera 100 litros por persoa e día un consumo óptimo para cubrir as necesidades de hixiene e saúde